Skaut z Hranic na Moravě, rotmistr československé armády. Zapojen do Obrany národa - Hranické odbočky, zatčen Gestapem, odsouzen na 12 let. Zemřel po 7 letech žaláře, v káznici v Kasselu.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Jan Čech se narodil ve Slezsku v části Kateřinky, poblíž Opavy. Pocházel z velmi chudých poměrů, vyučil se zámečníkem, oženil se a měl dvě dcery. Rovněž byl vojákem z povolání - rotmistrem dělostřelectva. Působil na vojenské akademii v Hranicích jako cvičitel tělesné výchovy.  Ve skautu i v sokole vedl děti k těžko atletickým disciplínám je zápas a box. Byl pohybově nadaný, což se mu hodilo hned v začátku války kdy se měl v rámci ilegální odbojové skupiny vloupat do skladu zbraní a tyto pak odtud odcizit. Tiskl rovněž s Pavézkou letáky, které šířili po železnici ale o tom už v následujících řádcích. Zemřel ve věku 44 let...

V polovině dubna 1939 se zúčastnil tajné schůzky u rodiny Urbanů ve Velké, kterou inicioval a řídil velitel Československé vojenské akademie v Hranicích, brigádní generál Otakar Zahálka.  Dále byli přítomni: štábní kapitán Rudolf Řípa, který byl ustanoven okrskovým tajemníkem s úkolem rozšířit organizaci na východ od Hranic, štábní kapitán Václav Pukl, jenž převzal velení v Hranicích s cílem rozšíření organizace jižním a západním směrem, poručík Alfréd Urban, který měl rozšiřovat Obranu národa na sever, a majitel instalatérského závodu Hubert Pavézka. Na schůzce byla ustavena místní odbočka ilegální protinacistické organizace Obrana národa. 

Rtm. Jan Čech převzal nebezpečný úkol zabezpečit pro organizaci zbraně a munici. Čech spolu s Pavézkou úkol splnili v květnu 1939. V noci kolem 20. května 1939 vnikli do skladiště zbraní v Dělostřeleckých kasárnách a také z Olomouce přivezli značné množství pistolí. Trhaviny zajistili z lomu na Skalce u Hranic. 

Navíc se Janu Čechovi podařilo z bývalé vojenské akademie odcizit cyklostyl, což umožnilo výrobu letáků, šířených potom zejména železnicí po Protektorátu Čechy a Morava.

Po odstěhování generála Zahálky z Hranic převzal v létě 1939 Václav Pukl řízení Obrany národa v Hranicích. Pod jeho velením se místní organizace Obrany národa stala jednou z nejaktivnějších na Moravě – vydávala a po železnicí rozšiřovala letáky, organizovala sabotáže ve vlakových transportech a na vozidlech převážených železnicí na frontu, shromažďovala zbraně a připravovala povstání. Početnost Hranické odbočky však gestapu umožnila její likvidaci.

Hranická odbočka Obrany národa, která se brzy stala jednou z nejaktivnějších a největších, byla také jednou z odboček nejkrutěji postiženou nacistickou mstou. Ze zakládajících členů přežil hitlerovskou okupaci pouze Alfréd Urban.

Vyzbrojení organizace vycházelo z tehdejších představ, že demokratické státy Evropy i stalinský Sovětský Svaz přestanou po okupací Čech a Moravy ustupovat Hitlerovi, zastaví vojensky nacistickou expanzi a v Protektorátu Čechy a Morava vypukne ozbrojené povstání. Tyto naděje se ovšem nesplnily. 

Dne 26. 9. 1939 byl Jan Čech, při rozsáhlé zatýkací akci vůči místní organizaci Obrana národa zatčen, odsouzen za přípravu velezrady proti Německu, a 31. 8. 1943 podlehl útrapám věznění v Kasselu. Mj. byl vězně rovněž v Olomouci i ve Vratislavi. Podle informací spoluvězňů, kteří se vrátili, byl Jan Čech  nucen pracovat pro německé státní dráhy.

Zdroje:

http://mic.hranet.cz/cs/historie-a-pamatky/vyznamne-osobnosti/pavezka-hubert.html

https://mic.hranet.cz/cs/historie-a-pamatky/vyznamne-osobnosti/pukl-vaclav.html

http://www.vets.cz/vpm/otakar-zahalka-350/

http://www.historie.hranet.cz/pdf/hrbitovy-blok.pdf

Osobní spis Jana Čecha, účastníka národního odboje za osvobození os. číslo účastníka: 9138947. Spis poskytl Vojenský historický archiv Praha.


Pamětní místa

Deska z památníku akademiků. Významný symbol slavné školy. Jeho základní kámen byl položen již v roce 1930. Naposledy byl oficiálně opraven při 70. výročí vzniku akademie. Jenže někdy s koncem vojenské základní služby byl násilně otevřen a věci z něj odcizeny. Zůstala jen pamětní deska, na které jsou jména umučených příslušníků akademie. (Foto viz. dokumenty).

Zdroj: 

https://vojenskaakademiehranice.ic.cz/deskapamatnik.html


Vyznamenání a ocenění

 • - Vyznamenán československým válečným křížem 1939 in memoriam, dne 15. 12. 1945.

  - Vyznamenán Junáckým křížem "Za vlast 1939 - 1945", zlatý stupeň in memoriam, dne 28. 10. 1945. (Podepsán Rudolf Plajner).

  - Jmenován štábním poručíkem in memioriam

  Zdroj:

  Kosňovský, Edmund. Seznam členů Junáka v Hranicích, kteří padli, byli popraveni, ve vazbě a pomáhali v boji proti německofašistickým okupantům v letech 1939 - 1945. Junák středisko Hranice, okr. Přerov. Dne 8. 3. 1970.


Skautský život

Člen Junáka v Hranicích na Moravě

Bt. Jan Čech pracoval v Junáku v těžko-atletickém odboru skautů a vycvičil tak mnoho dětí, které tímto získal k lásce ke cvičení, a k získání si soutěžního ducha.

V roce 1928 byl založen  fotbalový odbor Old - skautů FOS Hranice, kterému bylo přenecháno skautské hřiště v Hranicích, U splavu. Tento odbor OS byl v roce 1933 přetvořen na Fotbalový klub v Hranicích. Skauti se s tímto hřištěm loučili neradi.

Z tohoto odboru se později vyvinul těžko-atletický odbor skautů, ve kterém byl pěstován box, řeckořímské zápasy, volný styl a jiu-jitsu. Tento odbor měl velkou činnost a hodně úspěchů doma i v cizině. V tomto odboru pracoval mj. i Jan Čech. Tento spolu s Leopoldou Gabrielovou  zorganizovali  akrobatický kroužek, kde mimo několika dospělých cvičilo mnoho mladších dívek ze šotků (dnes světlušek). Tento odbor se zúčastňoval téměř všech besídek a akademií pořádaných Hranickými skauty. Krom toho uspořádal i několik zájezdů do jiných míst.

Hraničtí junáci byli organizátory mnohých kulturních a zábavných podniků. Každoročně byly na pořadu skautské besídky, akademie, čaje o páté s vlastní kapelou, reprezentační plesy i plesy maškarní, s pestrým programem (tance, balet, recitace, hudba, zpěv, krátké scény aj.).

Zdroje:

Kosňovský, Edmund. Seznam členů Junáka v Hranicích, kteří padli, byli popraveni, ve vazbě a pomáhali v boji proti německofašistickým okupantům v letech 1939 - 1945. Junák středisko Hranice, okr. Přerov. Dne 8. 3. 1970.

50 let junáka v Hranicích 1920 - 1970. Vydalo středisko Junáka - Hranice, pro vl. potřebu.


Více o osobě Hrdiny

Štábní praporčík in memoriam Jan Čech se narodil 20. 10. 1899 v Kateřinkách, které byly součástí Opavy, dnes okres Opava, tehdy se uváděla jako země narození Slezsko. Pocháze z chudých poměrů rodiny, jeho otec, Štěpán, byl zámečníkem v Mariánských horách a jeho děd - Jáchym, krejčím. Maminka se jmenovala Žofie roz. Kristiánová.

 Základní školu absolvoval v Ostravě Mariánských Horách. Řemeslu se chtěl věnovat po svém otci, proto se vyučil soustružníkem kovů ve Vítkovických železárnách v létech 1914 - 1917. Na vojnu byl odveden 30. 8. 1920 a od 12. 10. 1920 konal činnou službu v armádě se závazkem šesti let přes dobu která se do tohoto počítala, a to ode dne jmenování rotmistrem z povolání. (Tím byl jmenován Osobním věstníkem číslo 90 1.6. 1922). 

Absolvoval tyto vojenské kurzy: plynových granátů, útočný kurz a školu pro výchovu rotmistrů z povolání pro dělostřelectvo v Olomouci a to v letech 1921 - 1922). Službu vykonával u 108. dělostřeleckého pluku v Opavě, který byl přestěhován (dislokován) do Hranic. 

V roce 1923 se oženil s půvabnou dívkou Eliškou (roz. Tyrajová narozená v roce 1904 ve Vídni) a měl s ní dvě dcery Sylvestru a Jindru. V létech 1928 - 1929 absolvoval školu pro důstojníky v záloze dělostřelectva v Hranicích. Po jejím absolvování sloužil jako spřežní rotmistr u 8. polní dělostřelecké brigády v Hranicích. 1. 10. 1936 byl přemístěn k Vojenské akademii v Hranicích jako pomocný cvičitel tělesné výchovy. Funkci vykonával až do 16. 5. 1939, kdy byl odeslán, vlivem okupace, na řádnou dovolenou na neurčito. 

V následujících letech byl činný v odboji, kdy byl členem Skupiny Obrana národa a to její Hranické odbočky. Zatčen a odsouzen na 12 let žaláře. Zemřel 31.8. 1943 v káznici Kassel.

Zdroj:

https://vojenskaakademiehranice.ic.cz/deskapamatnik.html

Kosňovský, Edmund. Seznam členů Junáka v Hranicích, kteří padli, byli popraveni, ve vazbě a pomáhali v boji proti německofašistickým okupantům v letech 1939 - 1945. Junák středisko Hranice, okr, Přerov. Dne 8. 3. 1970.

Osobní spis Jana Čecha, účastníka národního odboje za osvobození os. číslo účastníka: 9138947. Spis poskytl Vojenský historický archiv Praha.


Dokumentace

Foto bt. Jan Čecha, poskytl Jaroslav Zahálka zdrojovým stránkám, dostupné na: https://vojenskaakademiehranice.ic.cz/deskapamatnik.html

Učitelé tělesné přípravy na Vojenské Akademii v Hranicích, vlevo Jan Čech. Snímky zachycující převážně polní výcvik akademiků, které byly nalezeny při rekonstrukci budov v letech 2015 - 2016. (Foto dostupné na: https://vojenskaakademiehranice.ic.cz/foto1947.html).

Dostupné na stránkách: https://vojenskaakademiehranice.ic.cz/deskapamatnik.html, (Foto poskytl Ing. Petr Cimala). Popis k desce viz. výše: Pamětní místa...

Památník akademiků Významný symbol slavné školy. Jeho základní kámen byl položen již v roce 1930. Z původních věcí, které v něm byly uloženy, se nic nezachovalo. Naposledy byl oficiálně opraven při 70. výročí vzniku akademie. Jenže někdy s koncem vojenské základní služby byl násilně otevřen a věci z něj odcizeny. Zůstala jen pamětní deska, na které jsou jména umučených příslušníků akademie. Dostupné na stránkách: https://vojenskaakademiehranice.ic.cz/deskapamatnik.html, (Foto poskytl Ing. Petr Cimala).

Letecký pohled na budovy akademie ze současnosti. Dostupné na https://vojenskaakademiehranice.ic.cz/fotografie.html. (Foto poskytl Ing. Petr Cimala).

Autoři

Příběh dal dohromady Nela Franková - Vážka, Březen - 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

 • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
 • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
 • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
 • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
 • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.